How We գլորում

HGR Rolls On

HGR XCHARXHit the Ground RunningXCHARX in 1998 and hasnXCHARXt looked back since. Learn a little more about HGR and what itXCHARXs like to be a part of our team by watching the playlist below.

Լավ աշխատիր, լավ հանգստացիր

HGRXCHARXs own, Hitter 20 (H20), makes his music debut with a new track off his mixtape. The song wants to know if you are a XCHARXHitterXCHARX, which has become a mantra of H20 since his early days in the sales department. HGR works hard, but we play hard too!

What Are HGR Employees Up To?

 

Կոնտակտային (անվանումը Sales Rep)Քո անունը*
Քո էլեկտրոնային հասցեն*
Հաստատեք Ձեր էլեկտրոնային հասցեն*
Ձեր հեռախոսի համարը
Ընկերության Անվանումը
Նյութի Միավորների
Քո հաղորդագրությունը*

Կոնտակտային (անվանումը Sales Rep)Քո անունը*
Քո էլեկտրոնային հասցեն*
Հաստատեք Ձեր էլեկտրոնային հասցեն*
Ձեր հեռախոսի համարը
Ընկերության Անվանումը
Նյութի Միավորների
Քո հաղորդագրությունը*